1. Hoeveel kinderen mag een gastouder opvangen?

U mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. U hoeft uw eigen kinderen alleen mee te tellen op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang.

Vangt u kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar? Hiervan mag u er maximaal 5 tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar oud zijn en maximaal 2 kinderen 0 jaar oud zijn. Uw eigen kinderen in deze leeftijdscategorieën worden meegeteld indien deze aanwezig zijn op de opvanglocatie.

U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.

Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

2. Op hoeveel locaties mag ik kinderen opvangen en welke eisen worden er gesteld aan de opvangomgeving?

Het aantal locaties waar u opvang mag aanbieden is onbeperkt zolang de locaties voldoen aan de wettelijke eisen. gastouderbureau Amira Children zal op iedere locatie een risico-inventarisatie uitvoeren. Iedere locatie moet in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden geregistreerd. Vanuit financieel oogpunt is het voor u voordeliger om op minder locaties opvang aan te bieden, aangezien gemeentes voor een extra LRKP-registratie kosten (leges) in rekening kunnen brengen.

3. Wanneer wordt de gastouder in het LRKP bijgeschreven?

Als de gastouder aan alle gestelde eisen voldoet, stuurt het gastouderbureau alle documenten naar de gemeente. Bij volledigheid van het dossier, zal de gemeente een verzoek sturen naar de GGD voor een inspectie. De GGD heeft 10 weken de tijd een inspectie uit te voeren en zal na de inspectie een advies uitbrengen naar de gemeente toe. Bij een positief advies plaatst de gemeente de gastouder in het LRK. Elke gastouder krijgt zijn/haar eigen LRK-nummer.

De GGD inspecteur zal tijdens de inspectie ook beoordelen of de gastouder op de hoogte is van o.a. het  het pedagogisch beleidsplan, het protocol kindermishandeling, de risico inventarisatie, maar tevens kijkt ze naar de veiligheid in en om de woning en hoe je als gastouder omgaat met de kinderen. Kijkt u voor alle informatie op de website van de Rijksoverheid. Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die geregistreerd staan in het LRK, voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. [/showhide]

4. Welke wijzigingen moet een gastouder aan het gastouderbureau doorgeven?

In de volgende gevallen moet u de wijziging melden bij het gastouderbureau:

  • Als u een extra bemiddelingsrelatie wilt aangaan met een ander gastouderbureau.
  • Wanneer u de relatie met het gastouderbureau wilt beëindigen.
  • Als uw adres of contactgegevens veranderen.
  • Als u wilt worden uitgeschreven uit het LRK.
  • U gaat samenwonen of trouwen.
  • U gaat scheiden.
  • U hebt een nieuw rekeningnummer.
  • U krijgt er een eigen kind bij
  • Een van uw kinderen wordt ouder dan 10 jaar.

5. Mag de gastouder op hetzelfde adres als de vraagouders woonachtig zijn?

Nee, vanaf 2010 is het niet meer toegestaan dat de gastouder op hetzelfde adres als de vraagouder woonachtig is. [/showhide][showhide type=”f” more_text=”6. Wat kan ik verwachten van een huisbezoek?

6. Wat kan ik verwachten van een huisbezoek?

Na het intakegesprek volgt een uitgebreide risico-inventarisatie die door Amira Children wordt afgenomen. In de inventarisatie worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor het kind in kaart gebracht. De inventarisatie is er op gericht om eventuele ‘gevaren’ die zich in de opvangruimte voordoen te minimaliseren. Indien aanpassingen nodig zijn in bijvoorbeeld het verplaatsen van medicijnen, het aanbrengen van een voordeur met extra slot of het plaatsen van traphekjes, krijgt de gastouder de mogelijkheid deze aanpassingen zo spoedig mogelijk te verrichten om de geconstateerde risico’s te verzachten. Ook is er tijdens dit huisbezoek gelegenheid tot vragen stellen met betrekking tot de opvang.

7. Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een VOG wordt aangevraagd met het oog op een specifieke werksoort. Wanneer er voor een aspirant-gastouder een VOG wordt aangevraagd, wordt er bij het Ministerie van Justitie nagekeken of de gastouder een gerechtelijke veroordeling heeft gekregen op het gebied van omgang met kinderen. Sinds januari 2007 zijn de regels aangescherpt, u kunt hierover meer informatie vinden op de website van het Ministerie van Justitie. De aanvraag van een VOG kost € 30,05 en komt voor rekening van de gastouder. Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor uw volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen. U kunt de kosten van de VOG van uw inkomsten aftrekken.

Als u aan een nieuwe baan begint, kan uw nieuwe werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zo’n VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van OCW.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag

8. Waarom hebben een gastouder en de volwassen huisgenoten een VOG nodig?

In de uitoefening van hun werkzaamheden kunnen ook zij contact hebben met kinderen. Daarom is het van belang dat mensen die bijvoorbeeld een zedendelict hebben begaan hiervan worden uitgesloten. Een VOG wordt verstrekt als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten op hun naam staan.

9. Wat is er veranderd sinds 1 maart 2013 met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag?

Medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang moeten sinds 1 maart 2013 iedere dag gecontroleerd worden op strafbare feiten (continue screening). Op deze bewuste datum heeft er een start plaatsgevonden met het continu screenen van medewerkers in de kinderopvang. Dit om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten. Dit betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen. Er wordt nagegaan of een persoon een strafbaar feit heeft begaan dat een belemmering vormt bij het werken met kinderen. Om die reden is in een wetsvoorstel geregeld dat alle medewerkers in de kinderopvang, gastouderopvang (inclusief huisgenoten van gastouders) en peuterspeelzalen, die een VOG hebben met een afgiftedatum van vóór 1 maart 2013  een nieuwe VOG moeten aanvragen.

10. Is een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen verplicht?

Vanaf 2010 zijn de kwaliteitseisen voor gastouderopvang verhoogd. Dit betekent onder andere dat een gastouder verplicht is te beschikken over een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

Een BHV diploma of een EHBO diploma verkregen van een andere instantie voldoet niet aan de wettelijke eisen en is dus hiervoor niet geldig.

11. Hoeveel belasting moet een gastouder betalen?

Als gastouder moet u altijd uw oppasinkomsten opgeven bij de belastingdienst. Sommige gastouders zijn zelfstandig, maar zijn geen ondernemer voor de belastingdienst. Geldt dit ook voor u? Dan bent u voor de belastingdienst een ‘particulier’. En geeft u, uw inkomsten (na aftrek van de door u gemaakte kosten) jaarlijks op als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. U mag er van uitgaan dat u over de eerste € 6.000,- die u in een jaar verdient (eventuele andere verdiensten meegerekend!), geen belasting hoeft te betalen. U moet wel aangifte doen!

Over het meerdere betaalt u ongeveer één derde belasting. Verdient u meer dan € 17.000,- dan komt u in een hoger belastingtarief. Daarnaast betaalt u een bijdrage zorgverzekeringswet. Bent u door de belastingdienst erkend als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan gelden voor u afwijkende belastingregels en –voordelen! Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl.

12. Mag ik als gastouder kosten aftrekken bij de belastingdienst?

Jazeker. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitvoering van uw werk. Van uw opbrengsten mag u zakelijke kosten aftrekken. Denk daarbij aan kosten zoals speelgoed en knutselspullen die u speciaal hebt gekocht voor de kinderen die u opvangt. Ook de kosten van een bankrekening die u uitsluitend gebruikt voor de kinderopvang en inschrijfgeld dat u aan het gastouderbureau betaalt, zijn aftrekbaar. Kosten die u privé maakt, mag u uiteraard niet aftrekken. Bijvoorbeeld uitgaven voor speelgoed dat u voor uw eigen kinderen kocht. Lees er hier meer over!

13. Als ik gastouder word, ontvang ik dan evengoed de heffingskorting (ook wel aanrechtsubsidie genoemd)?

Over de eerste ± € 6.000,- hoeft u geen belasting te betalen. En als u maandelijks de heffingskorting ontvangt heeft u een voordeel van ± € 1.987,-. Want vrouwen die niet werken of een lager inkomen dan ± € 6.000,- hebben en een fiscale partner, ontvangen de algemene heffingskorting. De heffingskorting kan maandelijks worden uitgekeerd: dat is dus een belastingvoordeel van ± € 1.987. Wanneer u gaat verdienen blijft het recht op deze korting bestaan. Wanneer u dan aangifte doet voor de inkomstenbelasting zal deze korting worden verrekend met u te betalen inkomsten.

14. Kan ik zelfstandig gastouder worden?

Als zelfstandig gastouder ben je eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. U kunt dan veel belastingvoordeel hebben, mede omdat u meer aftrekposten heeft. Wat u mag aftrekken zijn o.a. tijden van overleg, studie, administratie, reizen en inkopen. Doordat u als ondernemer werkzaam bent ontvangt u hogere fiscale kortingen en betaalt u daardoor minder belasting.
Eisen die aan een zelfstandig gastouder worden gesteld zijn: u werkt meer dan 1225 uur per jaar, u houdt er een eigen boekhouding op na, u heeft minimaal 3 opdrachtgevers en u loopt risico over uw inkomen (debiteurenrisico). Tevens is het van belang dat u een eigen Aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor zelfstandig gastouder.

15. Hebben de inkomsten die ik krijg met gastouderopvang invloed op andere inkomsten?

Wanneer u een inkomensafhankelijke uitkering heeft (bijv. ww-wao-wia of bijstand) dan kunnen uw inkomsten de hoogte van uw uitkering beïnvloeden. Over het algemeen u behoudt niet uw uitkering wanneer u gaat werken als gastouder. Mits u in overleg met uw uitkeringsinstantie een proefperiode aangaat met behoud van uitkering. Dit zal in overleg moeten geschieden met uw uitkeringsinstantie.

Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag. Desondanks kan het toch nog aantrekkelijk zijn om u als gastouder te laten registreren. Om precies te weten wat de consequenties voor u zouden zijn kunt u contact opnemen met uw uitkeringsinstantie.

16. Is een gastouder verzekerd tegen inkomstenverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid?

In de meeste gevallen is een gastouder niet verzekerd voor inkomstenverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Alleen als een gastouder een volledige arbeidsovereenkomst met een ouder heeft afgesloten, is zij verzekerd voor werknemersverzekeringen. Zij kan dan aanspraak maken op uitkeringen op grond van de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Is dit niet het geval, dan kunt u zich vrijwillig verzekeren. Dat kan particulier, maar ook bij het UWV. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsmaatschappij of met het UWV.

17. Heb ik recht op een uitkering bij zwangerschap?

Met ingang van juni 2008 komt u als freelance werkende gastouder in aanmerking voor een uitkering bij zwangerschap. Hiertoe is de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) ingevoerd; een onderdeel van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Voor zwangerschap en bevalling samen heeft u recht op zestien weken uitkering. U heeft altijd recht op tien weken uitkering ná de bevalling. Dat kan betekenen dat u langer dan zestien weken een uitkering krijgt. Elke week krijgt u een uitkering voor vijf werkdagen, dus niet voor de zaterdagen en zondagen. De uitkering kan ingaan tussen zes en vier weken vóór de dag waarop u bent uitgerekend; u kiest zelf wanneer.

Hoe hoog de uitkering is, hangt af van uw inkomen in het kalenderjaar voordat u de uitkering krijgt. Uw uitkering is nooit hoger dan het minimumloon. Werkt u als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming? Dan heeft uw uitkering de hoogte van het minimumloon, ongeacht wat u verdiend heeft.

Het kan zijn dat u recht heeft op meerdere zwangerschap- en bevallingsuitkeringen; bijvoorbeeld als u ook in dienstverband werkt. U ontvangt dan beide uitkeringen, maar nooit een bedrag hoger dan uw inkomsten. U kunt de uitkering uiterlijk twee weken vóór de gewenste ingangsdatum aanvragen met het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen (zie www.uwv.nl).

18. De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik deze nodig?

De achterwacht is iemand bij u in de buurt op wie u terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer u op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het verplicht om een achterwacht te regelen.

De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis.

19. De vraagouder komt het kindje regelmatig eerder halen dan afgesproken, kan ik dan de afgesproken uren doorrekenen?

Ja, u kunt de uren doorrekenen tot het tijdstip dat het kindje eigenlijk opgevangen zou worden i.v.m. beschikbaarheid.

20. Wat moet ik doen in geval van ziekte van een kind?

Als een kind ziek is kan het niet altijd naar de gastouder. De gastouder heeft niet altijd voldoende ruimte en mogelijkheden om een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. De gastouder zal iedere situatie individueel bekijken en aangeven wat haar mogelijkheden zijn om een ziek kind op te vangen. Voor de start van de opvang worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de gastouder en de ouder over het opvangen van een ziek kind.

21. Wanneer wordt mijn verdiende geld overgemaakt?

In de regel ontvangt u uw opvanggeld rond de 15e van de maand. Omdat wij wettelijk verplicht zijn u namens de ouders uit te betalen kunnen wij u pas uitbetalen als de betaling van de ouders bij ons binnen is.

22. Waarom heb ik nog geen betaling ontvangen?

Het kan zijn dat de ouders hun factuur nog niet betaald hebben. In dat geval kan Gastouderbureau Amira Children u (nog) niet uitbetalen. Zodra de betaling door de vraagouders is voldaan dan stort Gastouderbureau Amira Children het geld door naar de gastouder.

23. Ontvang ik een jaaropgave?

Ja, deze krijgt u jaarlijks automatisch rond eind februari/begin maart per mail toegestuurd.