Pedagogisch beleid gastouderbureau Amira Children

Om de kwaliteit blijvend op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen, is een goed onderbouwd pedagogisch beleid onontbeerlijk. Het pedagogisch beleid is de basis van verantwoorde kinderopvang.

Een beknopte versie van dit beleidsplan kun je hieronder lezen, zodat je alvast een indruk hebt van onze manier van werken. Het volledige exemplaar van het pedagogisch beleid kun je vrijblijvend bij ons opvragen.

Wij hopen dat dit beleid de ouders en gastouders houvast biedt en dat het ertoe bijdraagt dat ouders hun kinderen met een gerust hart toevertrouwen aan het gastoudergezin.

Emotionele veiligheid

Elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel het noodzakelijk is om bepaald gedrag te verbieden, dienen gevoelens serieus genomen te worden. Een kind heeft recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Binnen de kinderopvang mag geen verbaal of fysiek geweld gebruikt worden. Een kind heeft basisbehoeften, zoals de behoefte aan voeding, slaap, aandacht en genegenheid. Binnen de kinderopvang dient te worden gestreefd dusdanig te handelen dat aan deze behoeften kan worden voldaan. Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind moet bekend zijn met de plaats en de manier van opvang.

Gastouderbureau Amira Children is van mening dat de gastouder het kind en zijn emoties en gevoelens serieus neemt en het kind steunt. Er moet een opvangplek zijn die warmte en geborgenheid aan het kind biedt. De gastouder is consequent en handelt op een duidelijke manier. Daarbij ondersteunt de gastouder het kind bij het verwerken van gevoelens. De gastouder begeleidt het kind bij emoties zoals verdriet, boosheid, angst en vreugde.

Persoonlijke competenties

Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen persoonlijkheidskenmerken als zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. Dit stelt hen namelijk in staat allerlei typen problemen adequaat aan te pakken, en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. In principe gebeurt het ontwikkelen van de persoonlijke competentie vanuit het kind zelf, door spel en door het ontdekken van de wereld om hem/haar heen. We vinden het belangrijk kinderen te stimuleren dingen zelf te doen om ze op die manier te laten ervaren dat ze veel dingen al zelf kunnen. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en kan een kans zijn tot verdere ontwikkeling.

Overdracht van normen en waarden

Het beleid van gastouderbureau Amira Children is erop gericht dat normen en waarden van ouders/verzorgers en de gastouder op elkaar afgestemd dienen te zijn. Gastouderbureau Amira Children adviseert de ouders en gastouders om in de omgang met het kind gelijke en duidelijke normen en waarden te hanteren. De gastouder stimuleert het kind bij gewenst gedrag. De belangrijkste normen en waarden zijn; eerlijk zijn, medeleven hebben, afspraken nakomen, respect en waardering voor de ander hebben en tonen.

Gastouderbureau Amira Children vindt dat binnen het besteden van aandacht aan rituele uitingen van normen en waarden, zoals officiële en religieuze feestdagen, inspraak van de ouders/verzorgers nodig is. Daarnaast dient deelname aan buitenhuiselijke activiteiten, zoals een bezoek aan het zwembad, in overleg met de ouders te gebeuren

Sociale competenties

Het ontwikkelen van sociale competenties, zoals het communiceren met anderen, zich kunnen inleven in anderen, kunnen samenwerken, anderen helpen, omgaan met conflicten maar ook het kunnen opkomen voor zichzelf, zijn heel belangrijk voor een kind.

Een gastgezin waar meer (eigen- of gast-) kinderen aanwezig zijn biedt de mogelijkheid aan kinderen om te leren omgaan met andere kinderen. Hierdoor ontstaat een klimaat waarbinnen kinderen sociale vaardigheden kunnen oefenen en ontwikkelen.

De gastouder past haar acties aan de situatie. Haar handelingen kunnen bijvoorbeeld steunend, sturend, stimulerend, bemiddelend, corrigerend of toedekkend van aard zijn. Bijvoorbeeld: een kind dat steeds speelgoed van andere kinderen afpakt, mag waarschijnlijk niet meer meespelen. De gastouder heeft hierin een begeleidende rol en zal proberen het kind te laten ervaren dat hij/zij ook op een andere manier met kinderen kan spelen.