Onze visie

Het doel van gastouderbureau Amira Children is kinderen opvangen in een veilige, passende en gezonde omgeving waarbij een optimale ontwikkeling centraal staat.
Gastouderbureau Amira Children heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de uitgangspunten en visie van gastouderbureau Amira Children worden beschreven. Gastouders en vraagouders kunnen hier op terugvallen. Tevens word de manier waarop gastouderbureau Amira Children de kwaliteit van de kinderopvang bewaakt en de voorwaarden die gastouderbureau Amira Children schept om tot kwalitatief goede kinderopvang te komen, toegelicht.

Passend

De koppeling tussen vraagouder en gastouder wordt gemaakt op basis van maatwerk en niet op basis van vraag en aanbod. Het mag niet zo zijn dat een kind in een gastgezin geplaatst wordt omdat daar toevallig nog plaats is. Gastouderbureau Amira Children weegt zorgvuldig af welke vraag- en gastouders gekoppeld kunnen worden.

Veilig en gezond

Gastouderopvang vindt plaats in de woning van de gastouder of in de woning van de vraagouder zelf. De tuin hoort hier ook bij. Om ongelukken, ziektes en infecties zoveel mogelijk te voorkomen is de gastouder verantwoordelijk voor een veilige, schone en gezonde opvangomgeving. De gastouder heeft hierin een voorbeeldfunctie, want haar gedrag bepaalt mede hoe een kind omgaat met zaken als hygiëne en veiligheid.
Een kind heeft recht op voldoende verantwoord eten en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht. Afstemming van voeding en verzorging vindt dan ook altijd in samenspraak met de vraagouders plaats. Het huis waarin kinderen worden opgevangen, wordt door gastouderbureau Amira Children aan de hand van de risico-inventarisatielijsten gecontroleerd op veiligheid, hygiëne en gezondheid. Indien nodig worden er plekken in het huis veranderd of aangepast.

Bij ‘gezond’ denkt gastouderbureau Amira Children in eerste instantie aan persoonlijke hygiëne, gezonde voeding en een schoon huis. Daarnaast is er ook aandacht voor een gezonde samenwerking. Hiermee wordt bedoeld dat een gastouder, een kind en/of vraagouder zich niet teveel hoeven aan te passen aan de ander.

Hoe groter de verschillen tussen het gezin van de vraagouder en de gastouder, des te moeilijker is het voor een kind om zich in het gastgezin thuis te voelen. Vaak zijn verschillen in taal, opvattingen en normen en waarden wel te overbruggen, maar zowel het kind als de gastouder moet daarin wel zichzelf kunnen blijven. Is dit niet het geval dan wordt er een heel onnatuurlijke situatie gecreëerd, die op den duur geen stand zal houden.